Ако вам је потребан превод исправе са овером судског преводиоца – на шта обратити пажњу?

Зашто баш судски преводилац/тумач? Судски преводиоци/тумачи су једна од правосудних професија те стога важан елемент у функционисању правосудног система. Решењем надлежног органа – Министарство правде Републике Србије –поверена су им јавна овлашћења: усмено и писмено превођење са овером, којом потврђују

Именик сталних судских преводилаца и тумача Србије

Чланови Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије су активни судски преводиоци/тумачи којима су решењем надлежног органа поверена јавна овлашћења: усмено и писмено превођење са овером а која се потврђује клаузулом овере и печатом и потписом овлашћеног лица (чији се регистар води