Чланство

Члан Удружења може бити сваки стални судски преводилац или судски тумач, који прихвата циљеве Удружења, Статут и опште акте Удружења, те поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе обавештава Скупштину,  и подносиоца пријаве.

Чланом Удружења постаје се уписом у регистар чланова који води секретар Удружења.

Члан Удружења  има права и обавезе:
– да својим радом доприноси унапређењу струке;
– да својом делатношћу у Удружењу непосредно и одговорно, равноправно са другим члановима    Удружења,

– да доприноси  остваривању циљева Удружења,

– да даје предлоге, мишљења и примедбе на рад Удружења и њене органе;
– да може да учествује у свим делатностима и пројектима Удружења;
– да може да бира и да буде биран у све органе Удружења;
– да акивно учествује у остваривању циљева и задатака  Удружења;
– да редовно буде обавештен о раду Удружења, њених органа и материјално-финансијском пословању          Удружења;

  • да редовно уплаћује чланарину;

  • да поштује одлуке Удружења у складу са законом;

  • да води рачуна о угледу Удружења.

Члан је дужан да:

  • активно доприноси остваривању циљева Удружења;

  • учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

  • плаћа чланарину;

  • обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Одлуком о висини и износу чланарине, уређују се висина, износ и начин плаћања уписнине и чланарине редовних и приступних чланова Удружења сталних судских преводилаца и тумача. Уписнина у чланарина се одређује у новчаном износу, а уплаћују је сви чланови Удружења приликом уписа у Регистар чланства, који води секретар УССПТ Србије.

Одлука о висини уписнине и чланарине за 2019. годину

Желите да постанете наш члан?

Уколико имате положен испит за сталног судског преводиоца/тумача, прихватате циљеве Удружења, Статут и опште акте Удружења, пошаљите нам радну биографију и електронски поднесите пријаву за учлањење.

Уплате се могу извршити на рачун УССПТС код Unicredit банке, број 170003005008800019, са назнаком уписнина/чланарина за текућу годину

Укупан износ чланарине за 2019. годину износи 2.000,00 РСД и 500,00 РСД (само за нове чланове) на име уписнине. Чланарина важи у року од годину дана (а не током календарске године, као што је до сада био случај).